Tuesday, February 28, 2017

Contruction Institute Of Thailand

แนะนำ สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย

     

นายจักรพร  อุ่นจิตต์ 

ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย 

                                                  ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้านที่ส่งผลต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม ก่อสร้างและอุตสาหกรรมเชื่อมโยง เช่น ปัญหาเชิงการบริหารจัดการ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานงานก่อสร้าง ปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับงานก่อสร้าง ปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร ตลอดจนปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เป็นต้น

          กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ผลักดันแนวความคิดขอเสนอเรื่องการจัดตั้งสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรหลักในการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและผลักดันภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถพร้อมที่จะแข่งกับนานาประเทศได้ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554  ในการจัดตั้ง “สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย” สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

   

รวมภาพ กิจกรรม

สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย

           ขอเชิญร่วมการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 (1st  Internationnal Exhibition of Transport and Logistics, Road Construction, Rosd Maintenance and Related Industries หรือ Iran Trans Expo Exhibition) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

                ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.irantransexpo.com หรือ ติดต่อ Mr. Maryam Yousefi ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รายการผลิตภัณฑ์งานก่อสร้าง แนะนำเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

    ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคนและยังมีคนพิการมากกว่า 1.9 ล้านคน จากจำนวนผู้สูงอายุและคนพิการที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมีความหลากหลาย ก่อให้เกิดความต้องการปัจจัยขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถดำรงชีวิตได้เยี่ยงคนปกติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต เช่น ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับ ราวพยุง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปประสบปัญหาเนื่องจากไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ในงานก่อสร้างใดที่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือคนพิการ

    ในการนี้ สถาบันฯ จึงได้พิจารณาจัดทำรายการและเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง แนะนำเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการและผู้บริโภค โดยเบื้องต้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประการ คือ 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่อยู่ระหว่างการยกร่าง 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการจากต่างประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับสรีระของบุคคล

    ปัจจุบันได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไปแล้ว ได้แก่ อ่างล้างหน้า-ล้างมือเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ โถส้วมนั่งราบเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ชุดหัวฉีดชะล้างเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ และกุญแจลูกบิดเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ราวจับกันลื่นเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ และสีอีพ๊อกซี่กันลื่นเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ และกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำเกณฑ์สำหรับ โถปัสสาวะชายเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ มือจับประตูเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ และกลอนเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นลำดับต่อไป

 

    

Read more: รายการผลิตภัณฑ์งานก่อสร้าง แนะนำเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

การจัดทำ
รายการแนะนำ "ผลิตภัณฑ์/วัสดุก่อสร้าง" เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

            ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนผ่านทางประชากรจากภาวะการเกิดสูง-ตายสูง มาสู่การเกิดต่ำ - ตายต่ำ ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยาจากโรคระบาดและโรคติดต่อ มาสู่โรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกายตามวัย ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนจากสังคมเยาว์วัยสู่สังคมผู้สูงอายุ อันเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศจึงเปลี่ยนจากการเพิ่มประชากรวัยเด็กอย่างรวดเร็วในอดีต เป็นการเพิ่มประชากรวัยสูงอายุอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและยังทวีความรวดเร็วต่อไปอีกใน 20-30 ปี ข้างหน้า

         องค์การสหประชาชาติ (United Nations-UN) ได้กำหนดคำนิยามเกี่ยวกับประเทศที่กำลังเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุไว้ว่าเมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกิน 10% หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ให้ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) นอกจากนั้นสหประชาชาติยังได้ให้คำนิยามอีกคำหนึ่งด้วยนั่นคือ "สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์" (Aged Society)หมายถึงประเทศได้เข้าสู่การเป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ไว้ว่าเมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกิน 20% หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 14% ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกโดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นโดยมีการประมาณการประชากรโลกว่าในปี 2551 โลกจะมีประชากรรวมประมาณ 6,705 ล้านคนปี 2568 จะเพิ่มเป็น 8,000 ล้านคนและปี 2593 จะยิ่งมีจำนวนประชากรในโลกใบนี้เพิ่มขึ้น 9,352 ล้านคน

Read more: รายการแนะนำ"ผลิตภัณฑ์/วัสดุก่อสร้าง"เพื่อผู้สูงอายุ

              สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทยขอแจ้งให้ทราบว่า

              สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการจัดทำวารสารฉบับพิเศษ "ใครเป็นใครในสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย" โดยวารสารฉบับดังกล่าวจัดทำโดยวารสารเปิดโลกธุรกิจ

              โดยตัวอย่างหนังสือที่วารสารเปิดโลกธุรกิจแอบอ้างได้ใช้โลโก้สถาบันฯ ในหนังสือที่แจ้งถึง บริษัทต่างๆ